Avtalsvillkor

Avtalsvillkor

Dessa villkor (”Avtalsvillkoren”) gäller för köp hos Soderpalm Publishing AB 556768-2942

(nedan kallad Soderpalm).
Postadress: Soderpalm Publishing AB, Skalv 4, 439 37 Onsala

E-postadress: info@soderpalm.se

 

Allmänt

 

Soderpalm Publishing AB säljer böcker och i digitalt material, t ex ljudböcker och webbkurser i olika format via Internet till dess kunder (”Kund”) i Sverige och Norden. Försäljning sker via webbplatsen soderpalm.se, eller kampanjsidor inom soderpalm.info. Eller via speciellt avtal.
Genom att slutföra en beställning i ovanstående kanaler, registrera sig för konto hos Soderpalm eller genom undertecknande av avtal enligt ovan accepterar Kund Avtalsvillkoren.

 

Soderpalm AB reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatsen.

 

Priser och avgifter

 

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. Soderpalm AB förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

 

Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms. Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.

 

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige

Aktuella avgifter framgår av Webbplatsen.

 

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige

Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Soderpalm´s kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysisk leverans och inte per order.

 

Beställning

 

Beställning kan endast göras på Webbplatserna, såvida inte särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

 

Bindande avtal uppkommer först när Soderpalm per e-post bekräftat beställningen. Soderpalm reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Bindande avtal om köp av Digitala böcker eller tjänster uppkommer när kund genom knapptryckning genomfört köpet.

 

Kund har rätt att före Soderpalm expediering av ordern per e-post avbeställa sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning.

 

Meddelanden från Soderpalm sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

 

Beställning hos Soderpalm sker antingen via ett konto hos Soderpalm (”Konto”) eller via Soderpalm snabbkassa (”Snabbkassa”).

 

Kontoregistrering och Konto

 

Kund som beställer via Konto får tillgång till tjänster som kräver inloggning såsom Mina sidor med orderhistorik, favoriter, bevakningar.

 

Kund registrerar namn, personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund), e-postadress och postadress. Privatkund som väljer kort som betalsätt behöver inte registrera personnummer. Företagskund inom EU som önskar fakturering utan moms ska även uppge momsregistreringsnummer.

 

Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.

 

Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

 

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på Konto.

 

Kund ansvarar för att inte lämna ut användarnamn och lösenord till annan än den som äger rätt att göra beställning för Kunds räkning.

 

Kampanjsida

 

Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till

Personuppgiftsbehandling, i sambans med att man klickar på köpknappen.

 

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna.

 

Betalning Privatkund

 

Betalning vid köp av fysiska böcker och digitala böcker och tjänster 

Betalning sker i förskott om inget annat angives.

 

Vid löpande abonnemang dras månadsbetalningen 1 gång per månad om inget annat angivits.

Webbplatsen använder sig av säkerhetslösningen 3D-secure.

 

Genom att slutföra köp i kassan godkänner Kund både Soderpalms Avtalsvillkor hantering av personuppgifter.

 

Betalning vid köp av abonnemangstjänsten IZONEN

För betalning av IZONEN erbjuds kortbetalning via Stripe.

 

Varje abonnemangsperiod betalas i förskott i början av varje ny period. Om betalning inte kan utföras på grund av otillräckliga medel eller på grund av annat skäl kan IZONEN avbryta tillgången till abonnemanget tills betalning mottagits.

 

 

 

Leverans

 

Leverans av fysiska produkter

Leverans sker normalt med paket eller varubrev till Privatkund och med Företagspaket eller varubrev till Företagskund.

 

Har Kund beställt produkter med olika leveranstidsklasser sker leverans enligt den längsta leveranstidsklassen i beställningen. Sampaketering av order till samma kund kan ske om leveranstiden sammanfaller.

 

Vid försening av del av order kan leverans delas upp. Om leveransen delas på fler försändelser än Kund valt debiteras Kund ingen ytterligare fraktavgift.

 

Soderpalm ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, avlämnad som Påse på dörren, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr. Kund ansvarar för varorna vid retur till Soderpalm. Varan anses levererad då kundreturen är inkommen och registrerad hos Soderpalm.

 

Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, har Soderpalm möjlighet att ta ut en avgift, som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet har Soderpalm rätt att debitera Kund alla fraktkostnader för försändelsen, samt en avgift, som ersättning för hantering och omkostnader.

 

Leverans av Digitala böcker m m

 

Leverans av Digitala böcker sker genom Soderpalm´s tillhandahållande av en länk för nedladdning av köpta Digitala böcker. Tillhandahållandet sker genom att ett e-mail med länk som sänds till av Privatkunden angiven e-mailadress.

 

Vid aktivering av nedladdningen laddas Digitala böcker ned på den mobiltelefon/läsplatta/dator (”Enhet”) som nedladdning sker från. För vissa Digitala böcker kan begränsning av antal nedladdningar och/eller begränsning av spridning till antal Enheter förekomma. I förekommande fall anges sådan begränsning i produktinformationen på Webbplatsen avseende den Digitala boken.

 

Vid köp av hybridprodukt där digital produkt ingår tillhandahålls digital produkt via länk till, av på ordern angiven, e-postadress. För att nyttja digital produkt krävs att Kund skapar konto på angivet sätt. Aktivering av digitalt material måste ske inom angiven tid. Digital produkt kan ha efter aktivering begränsad giltighetstid, vilken framgår av produktinformation.

 

 

Krav på Enheter och användningsregler för Digitala böcker

 

För tillgång till Digitala böcker krävs att Privatkund har tillgång till Enhet med åtkomst till Internet. Privatkund ansvarar själv för sådan tillgång samt för uppfyllande av vid var tid gällande systemkrav, t ex uppgraderingar eller uppdateringar.

 

Köp och användning av Digitala böcker får endast ske för privat och icke-kommersiellt syfte. Digitala böcker får inte vidareupplåtas och/eller vidareförsäljas eller kopieras (med undantag för kopiering för privat bruk) och inget annat förfogande eller spridning får ske. Det är inte heller tillåtet att modifiera, vidareutveckla, dekompilera eller bakåtutveckla (reversed engineering) Digitala böcker, inte heller får bakomliggande kod formateras om eller på annat sätt påverkas eller nyttjas.

 

 

Ångerrätt

 

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (”Ångerfrist”) från det datum då varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Soderpalm detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via info@soderpalm.se.

 

Vid utövande av ångerrätten betalar Kund returfrakt om inte annat anges.

 

Kund ska återsända varan till Soderpalm utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat Soderpalm om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Kund ska i paket bilägga ifylld Ångerblankett eller papper där motsvarande uppgifter finns med samt kontakta Klarna för att rapportera retur och pausa betalning.

 

Returadress:

Soderpalm Publishing

c/o Typoprint

Ruskvädersgatan 4

Göteborg

 

 

Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska Soderpalm utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Soderpalm underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Soderpalm förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt Soderpalm bevis på att varan återsänts.

Presentinslagning likställs med utförd tjänst och återbetalas inte.

 

Om varans kvalitet har påverkats till följd av att Kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kan avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning komma att göras.

 

Ångerrätten gäller inte:

  • förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits,
  • förseglade böcker med digitalt innehåll (t ex onlinekoder) där förseglingen har brutits
  • produkter som laddas ner direkt till Privatkunds elektroniska enhet, såsom ljudböcker och e-böcker, vars nedladdning redan har påbörjats., och
  • specialbeställda så kallade ”Print on demand”-böcker där boken trycks efter Kunds beställning. Det framgår vid beställningstillfället om det är en ”Print on demand”-beställning.

 

Reklamation

 

Om Soderpalm har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Soderpalm.

Kontakt sker med Soderpalm kundservice via e-post: info@soderpalm.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast tre (3) år från leveransdagen.

 

 

 

Reklamation ska minst innehålla följande information:

  • ordernummer,
  • fakturanummer, och
  • titel på de produkter som kund vill reklamera.

 

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Soderpalm. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Soderpalm bekostnad förutsatt att Kund följer Soderpalm instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

 

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

  1. kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
  2. behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
  3. häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

 

För e-böcker har Soderpalm alltid rätt att avhjälpa felet genom omleverans.

 

Soderpalm följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se. Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Soderpalm följer även svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på http://www.konsumentverket.se.

 

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

 

Upphovsrätten till de verk som mångfaldigas i form av Digitala böcker innehas av respektive utgivande förlag. Utöver den rätt Kund uttryckligen erhåller enligt dessa Avtalsvillkor erhåller Kund inte någon rätt till Digitala böcker eller till immateriella rättigheter med koppling därtill. Alla Digitala böcker är skyddade med vattenmärke eller ett tekniskt kopieringsskydd vilket gör det möjligt att spåra den som köpt Digitala böcker. Skyddet innehåller information om ordernummer och kan förekomma synligt/hörbart eller osynligt/ohörbart.

 

Ansvar

 

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkundtvingande konsumentlagstiftning, har Soderpalm inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Soderpalm varken för direkt eller indirekt skada.

 

Soderpalm ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från webbplatsen.

Soderpalm garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatsen.

 

Soderpalm ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. Soderpalm ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatserna.

 

Soderpralm ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatserna. Soderpalm ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

 

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom Soderpalm uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.

 

Kund ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

 

Personuppgiftsbehandling

 

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Soderpalm registrerar personuppgifter i samband med att Kund skapar ett konto, beställer i vår e-handel eller registrerar sig för vår abonnemangstjänst IZONEN. Behandling och lagring sker därefter i syfte att kunna uppfylla avtal och för att utveckla våra produkter och erbjudanden.

 

En utförlig beskrivning av Soderpalms behandling av personuppgifter samt information om rättigheter rörande personuppgiftsbehandling finns på: https://soderpalm.se/gdpr-integritetspolicy/

 

Genom att acceptera Avtalsvillkoren lämnar Kund sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

 

Cookies

 

För att handla via Webbplatserna behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatserna, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg soderpalm använder för att förbättra användarupplevelsen på Webbplatserna.

 

Genom att navigera på Webbplatserna lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan logga in eller lägga böcker i varukorgen. Övriga delar av Webbplatserna kan besökas även om cookies inte accepteras.

 

Ändring av Avtalsvillkoren

 

Dessa villkor gäller tills vidare men Avtalsvillkoren kan ändras av Soderpalm. Efter att Kund gjort sin beställning har inte Soderpalm rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

 

Tvist

 

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Soderpalm. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Soderpalm följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.

 

Vi hänvisar även till EU ODR som tvistlösningsorgan. För mer information https://ec.europa.eu/odr.

Share